به سايت جامع مدبّر خوش آمديد


رفتن به متن

تدريس

آموزش

لطفاً پيش از انتخاب دروس شرايط زير را مطالعه نماييد


: شرايط انجام تدريس هاي خصوصي

حق التدريس هاي اعلام شده براساس هر جلسه 90 دقيقه است


براي متقاضيان خانم مدرس خانم اعزام ميگردد

درصورت انصراف متقاضي تا 48 ساعت قبل از اعزام مدرسين وجه دريافتي بطور کامل مسترد ميگردد. چنانچه انصراف متقاضي در زمان شروع تدريس باشد حق التدريس جلسات تدريس شده از وجه پر داختي کسر و مابقي به متقاضي مسترد ميگردد

جلسات انتخاب شده توسط متقاضي پس از در يافت کُد سفارش غير قابل کاهش خواهد بود

با حضور مدرس در محل انجام تدريس ، ساعت تدريس آغاز ميگردد

مسئوليت اعمال مدرسين متوجه خود ايشان است
متقاضي با انتخاب خدمات آموزشي مدبّر اين توافق نامه را مي پذيردخانه | ما | وب | آموزش | بازار | قبض | نقشه سايت


برگشت به متن | برگشت به منوي اصلي